30 ГОДИНИ БЕЗРАЗРУШИТЕЛЕН КОНТРОЛ

За нас

За нас

“НДТ” ООД е българска компания, основана през 1991 г. в град София.

Фирмата първоначално е регистрирана като СД „НДТ“, след което е пререгистрирана като „НДТ” ООД  през 1993г.

“НДТ” ООД  е член на Националното Научно-Техническо Дружество по Дефектоскопия от 1991г.

През дългите години на своята дейност нашата компания е изпълнявала множество различни поръчки за неразрушаващи изпитвания като контрол на ТЕЦ, АЕЦ, ВЕЦ, енергоразпределителните мрежи на националните енергийни оператори, жп инфраструктурни комуникации и обслужващи агрегати, морски и речни пристанищни съоръжения, циментови фабрики, мостови съоръжения,голямогабаритни индустриални машини и агрегати в черната и цветна металургия, машиностроенето, химическата промишленост, нефтопреработващата промишленост, граждански обекти, транзитни и битови газопроводи и т.н. Голяма част от поръчките за неразрушаващ контрол са извършвани в структурните звена на  “Овергаз”АД  и “Булгартрансгаз”ЕАД. Контролираните от „НДТ” ООД транзитни газопроводи имат обща дължина повече от 200 km при диаметри от Ø 108 до Ø 700 mm и много други съоръжения с по-малки диаметри на заварените съединения.

Професионалният  стаж на нашите експерти е между 10 и 25 години. Част от работещите експерти във фирмата са взимали участие и в изграждането на транзитни газопроводи, компресорни станции и съоръжения за компресиране на нефт и природен газ в Руската федерация, Украйна, Република Румъния, резервоари в Република Гърция, индустриални обекти в Сирия и много други.