30 ГОДИНИ БЕЗРАЗРУШИТЕЛЕН КОНТРОЛ

Сертификати

Сертификати

“НДТ” ООД е орган за контрол от вида А, акредитиран от Българската Служба за Акредитация в съответствие с изискванията на европейския стандарт БДС EN ISO/IEC 17020.

Лабораторията за радиационна дефектоскопия към Дружеството  е лицензирана и има разрешение, издадено от Агенцията за Ядрено Регулиране (АЯР) за внос, търговия, транспорт и работа с радиоактивни вещества.

Член на НАЦИОНАЛНО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ

Лицензиран от АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ

Част от действащите лични сертификати на експертите в Органа за контрол към  “НДТ” ООД.