30 ГОДИНИ БЕЗРАЗРУШИТЕЛЕН КОНТРОЛ

Услуги

ОРГАНЪТ ЗА КОНТРОЛ КЪМ “НДТ” ООД ПРИТЕЖАВА НЕОБХОДИМОТО ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ, КВАЛИФИКАЦИЯ И УТВЪРДЕНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ:

Неразрушаващи изпитвания и техническа диагностика:

 • Визуален контрол
 • Радиографичен контрол
 • Ултразвуков контрол
 • Магнитно-прахов контрол
 • Ултразвукова дебелометрия
 • Капилярен контрол
 • Вихровотоков контрол
 • Електроискров контрол на изолации
 • Изпитване с акустична емисия
 • Термовизионен контрол и диагностика
 • Вибрационна диагностика

Разрушаващи изпитвания:

 • Якост на опън
 • Граница на провлачване
 • Ъгъл при огъване
 • Контрол на твърдост по Викерс, Бринел и Роквел
 • Погълната енергия при ударно огъване

Чрез методите, които използваме в нашата дейност се допринася за гарантиране на качеството на всеки етап от производството, монтажа, заваряването, проследяване и контролиране на целия технологичен цикъл за осигуряване на съответствие с проектите, европейските стандарти, националните нормативни документи, повишаване на надежността, техническата безопасност, намаляване на нежеланите аварии и престои на оборудването, съкращаване на ремонтните разходи.

Дружеството притежава лиценз от АЯР и извършва контрол на радиационни дефектоскопи и транспортни  средства за превоз на източници на йонизиращи лъчения, ремонт и профилактика на радиационни дефектоскопи.

Лабораторията за радиационна дефектоскопия към дружеството  притежава  лицензирано от АЯР хранилище за безопасно съхраняване на дефектоскопите и радиоактивните източници. В градовете София, Стара Загора и Варна разполагаме с дефектоскопски лаборатории.