30 ГОДИНИ БЕЗРАЗРУШИТЕЛЕН КОНТРОЛ

НДТ ООД

Контрол без разрушаване на заварени съединения, метали и детайли в индустрията, енергетиката, строителството, транспорта и селското стопанство

Орган за контрол от вида А, акредитиран от Изпълнителна Агенция «Българска Служба за Акредитация» в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2012 и лицензиран от Агенцията за Ядрено Регулиране в съответствие с изискванията на българското и европейско законодателство и изискванията за радиационна защита съгласно действащото национално и международно законодателство.

Г-Н ПЛАМЕН ИВАНОВ

ОСНОВАТЕЛ НА "НДТ"ООД

магистър по физика и експерт NDT ниво : RT-3

Нашето дружество има многогодишен опит в извършването на качествени услуги в областта на неразрушаващите изпитвания, техническата диагностика и контрола на качеството във всички области на индустрията. Разполагаме с висококвалифицирани специалисти, съвременни технически средства, утвърдени методики и процедури за гарантиране надеждността и безопасната експлоатация на:

 • Машини, съоръжения, конструкции и инсталации с общо и специално предназначение
 • Съоръжения във водни, термични и ядрени централи
 • Ненагреваеми съдове под налягане
 • Промишлени, технологични, магистрални и битови тръбопроводи за различни среди
 • Газови и нефтени съоръжения и инсталации
 • Котли, паропрегреватели
 • Подемно-транспортни средства, въжени линии
 • Арматура
 • Криогенни уреди и съоръжения
 • Резервоари и цистерни газови уреди и бутилки
 • Мостове, стълбове за далекопроводи
 • Транспортни средства (автомобилен, авиационен, ж.п. морски, речен траспорт)
 • Изделия, произвеждани чрез леене, коване, заваряване, наваряване, спояване, механични обработки, лепене, термообработка

При извършване на нашата дейност ние  Ви гарантираме високо качество, изпълнение в срок, безпристрастност и конфиденциалност.